Τρίκαλα

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Ε65

 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Κατασκευή τεχνικού τμήματος της Άνω Διάβασης Οδού Κ043 (χ/θ 131+474,48) του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).Παράταση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την Υπ΄ αριθμ. CC/X/CO/T309N/PRO35497/GM/gk από 28-09-2022 αίτηση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» Γ) Την Υπ΄ αριθμ. CC/X/CO/T309N/PRO35498/GM/gk από 28-09-2022 αίτηση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/22/2003762 από 29/09/2022, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. Ε) Την υπ’ αριθμ. 5602/22/2021804 από 01/10/2022, εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων με την οποία συνηγορεί στις προτεινόμενες εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων. ΣΤ) Tις υπ΄ αριθμό 17/2022 και 17/2022 από 15-04-2022 Αποφάσεις Δ/ντή Αστυνομίας Τρικάλων. Z) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κατά την πρόοδο των τελούμενων εργασιών σε οδούς της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου Μετεώρων: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο ΜΟΝΟ – Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της ΣΤ) σχετικής μέχρι την 31-03-2023 κι ώρα 24:00. – Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα των ως άνω αποφάσεων. ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ . 2) Κ/Ξ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65». 3)Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ . 4)ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. . 5) ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε 6) ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 7) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T-44. 8) Π.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ . 9) Ε.Κ.Α.Β . 10) Κ.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ . 11)ΓΕ.Π.Α.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΓΡΑΦ.ΕΝΗΜ.ΔΗΜ. 12)Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13) Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Back to top button
Close
Close