Τοπικά

Αναστολή λειτουργίας του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αμπελακίων

«Αναστολή λειτουργίας του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19».
Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002)
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιαςΕκπ/σης»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των περ. στ΄ της παρ. 2 και περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της
από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-2020).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα:
«Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών
λοίμωξης COVID-19».
4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση
προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και
ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής.
5. Την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 18849/19-1-2021 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για
αναστολή λειτουργίας του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Τρικάλων, λόγω
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
την αναστολή λειτουργίας του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Τρικάλων, με
κωδικό 9450329, για 14 ημέρες, από 18/1/2021 έως και 31/1/2021 και την έναρξη της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης...

Back to top button
Close