Τοπικά

Οι εισηγήσεις στην Γ.Σ της Τράπεζας Θεσσαλίας

Κυρίες και κύριοι Συνέταιροι,

Η ελληνική οικονομία συνέχισε την ανάπτυξή της και για δεύτερο έτος, με επιταχυνόμενο μάλιστα ρυθμό. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές είναι οι παράγοντες που συνέτειναν στην πορεία αυτή, με την εμπιστοσύνη και τις θετικές προσδοκίες να διευρύνονται ιδιαίτερα μετά τη λήξη των προγραμμάτων στήριξης. Το τραπεζικό σύστημα σταθεροποιήθηκε ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα την απεξάρτηση από τον ELA και τη μείωση των περιορισμών που προβλέπονται στους κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls).

Από την άλλη πλευρά η βελτίωση της οικονομίας είναι επισφαλής, με κρίσιμα μεγέθη όπως το ύψος των δαπανών για επενδύσεις, να μη διασφαλίζει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Η υψηλή ανεργία, το χαμηλό ύψος αμοιβών, το υψηλό ποσοστό φτώχιας και η συνεχής εκροή υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που αν δεν υπάρξουν άλλες πολιτικές, θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Η Τράπεζά μας αύξησε και σε αυτή τη χρήση τα μεγέθη, τις εργασίες και την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 23 εκατομμύρια ευρώ, μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Με τα δεδομένα αυτά η Τράπεζα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του 2015, λόγω της αρνητικής επίδρασης των καταστάσεων που οδήγησαν στα capital controls. Σημαντική ήταν η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων προς τους πελάτες, ανερχόμενη στα 13 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 8%. Σημειώνεται επίσης η μεγάλη αύξηση των ταμειακών ισοδυνάμων ανερχόμενη σε 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας, όπως καταγράφεται με την υπερκάλυψη των σχετικών εποπτικών δεικτών καθ’ όλο το έτος.

Τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αποτυπώνοντας την ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση των λοιπών τραπεζικών εργασιών.  Η αξιοποίηση από το πελατολόγιο της Τράπεζας μας των συστημάτων πληρωμών ΔΙΑΣ, της χρήσης των πιστωτικών καρτών, του internet banking, των συσκευών POS από τους εμπόρους που συνεργάζονται μαζί μας, μαζί με τις «κλασικές» εργασίες, όπως οι εγγυητικές επιστολές, η διαχείριση των επιταγών κλπ, οδήγησαν σ’ αυτή τη θετική πορεία.

Όλα τα επιμέρους μεγέθη των αποτελεσμάτων (καθαρά έσοδα από τόκους, καθαρά έσοδα προμηθειών, συνολικά καθαρά έσοδα, αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, αποτέλεσμα προ φόρων, και αποτέλεσμα μετά από φόρους) είναι θετικά στην τρέχουσα χρήση. Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 45% σε σχέση με το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε παρά τις υψηλές για ακόμη φορά προβλέψεις χορηγήσεων, οφειλόμενες στο χαρτοφυλάκιο των καθυστερημένων δανείων, που δημιουργήθηκε από την κρίση .

Παρά τη σημαντική κερδοφορία, η καθαρή θέση της Τράπεζας και επομένως η λογιστική αξία της μερίδας είναι μειωμένη, λόγω της επίδρασης από την πρώτη εφαρμογή κατά το έτος 2018 του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9, που πρόσθεσε στις προβλέψεις της Τράπεζας επιπλέον ποσό 4,1 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2067, επιβάρυνε (μετά την αφαίρεση του αναλογούντα αναβαλλόμενου φόρου) απευθείας την καθαρή θέση. Με την πορεία της κερδοφορίας της Τράπεζας αναμένεται ότι η επίπτωση αυτή θα υπερκαλυφθεί στα επόμενα έτη.

Η διαχείριση των «κόκκινων δανείων», αποτέλεσε και για την προηγούμενη χρήση ένα τα κεντρικά στοιχεία της δράσης μας και η θετική του αντιμετώπιση, κατ’ αρχήν με την αναμενόμενη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας καθώς και με τη χρήση μέτρων όπως οι πωλήσεις δανείων και του νέου πλαισίου που διαμορφώθηκε για τους πλειστηριασμούς, θα προσφέρει επιπλέον έσοδα και ρευστότητα, που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανές, ότι μόλις υπάρξει εξομάλυνση στον τομέα αυτό, η κερδοφορία θα εκτοξευθεί .

Λειτουργικά η Τράπεζα μας προετοιμάζεται για την εγκατάσταση της νέας τραπεζικής εφαρμογής, η οποία όχι μόνο θα στηρίξει τις υπάρχουσες λειτουργίες της, αλλά θα διευρύνει τις προσόδους λόγω της δυνατότητας προσθήκης νέων εργασιών. Ήδη εντός του 2019 προχωρά από ειδική ομάδα η παραμετροποίηση της εφαρμογής και η μετάπτωση των δεδομένων, ώστε στις αρχές του 2020, να αρχίσει η λειτουργία στο νέο περιβάλλον.

Επίσης συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού που διαμορφώνονται στον τραπεζικό χώρο όπως το open banking.

Σχεδιάζοντας ένα λαμπρό μέλλον για την Τράπεζα μας, θα πρέπει από σήμερα να λάβουμε τα μέτρα που απαιτούνται, για να δημιουργήσουμε μια πορεία ταυτόχρονης αντιμετώπισης, αφενός των προβλημάτων που μας κληρονόμησε η κρίση και αφετέρου των προκλήσεων που μας θέτει το εξαιρετικά ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον. Το πιο σημαντικό – απαραίτητο μέτρο είναι η κεφαλαιακή μας ενίσχυση. Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε άμεσα και σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης που έγινε πριν από λίγο καιρό, σε διαδικασία αύξησης των εποπτικών κεφαλαίων, με ταυτόχρονη προσφορά συνεταιριστικών μερίδων και έκδοση  ομολόγων.

 

Κυρίες και κύριοι συνεταίροι,

Η Τράπεζα μας κατόρθωσε χωρίς καμία στήριξη από το κράτος να παραμείνει ακόμη και στην κορύφωση της κρίσης ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας.

Καλώ λοιπόν όλους τους Θεσσαλούς να συνεργαστούν μαζί της, διασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία και υψηλές αποδόσεις.

Καλώ τους καταθέτες να μεταφέρουν πέραν των προθεσμιακών καταθέσεων και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου τους στην Τράπεζά μας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι μεταφορές κεφαλαίων και το internet banking.

Καλώ για άλλη μια φορά τους πελάτες μας που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή λύση.

Κυρίως όμως καλώ τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην διδιακσία ενίσχυσης των κεφαλαίων που θα λάβει χώρα επενδύοντας σε μία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν και στο μέλλον.

Η Τράπεζα μας όχι μόνο άντεξε σε μια μοναδική σε ένταση και διάρκεια οικονομική κρίση της χώρας, αλλά κατόρθωσε να την υπερβεί, διασφαλίζοντας συνεχώς αυξανόμενα μεγέθη και κερδοφορία. Σε ένα έστω και λίγο καλύτερο μέλλον για την οικονομία της χώρας μας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναμένεται να  έχει μια εντυπωσιακή πορεία.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παρούσα ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  η οποία αφορά τη χρήση του έτους 2018, είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η παρούσα έκθεση απεικονίζει πλήρως και αληθώς τις σχετικές κατά το Νόμο πληροφορίες.

Γενικές Πληροφορίες

Οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2018, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνεται, μετά από μια περίοδο ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ υψηλότερων του δυνητικού σε πολλές μεγάλες οικονομίες. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε περισσότερο του αναμενομένου σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες, κυρίως στη ζώνη του ευρώ και την Ιαπωνία, αλλά και σε ορισμένες αναδυόμενες όπως η Κίνα και η Τουρκία. Ωστόσο, η οικονομική άνοδος στις ΗΠΑ, την Ινδία και ορισμένες άλλες αναδυόμενες οικονομίες παρέμεινε ισχυρή. Ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ επιβραδύνθηκε ελαφρώς το 2018 στο 3,7% από 3,8% το 2017, αντανακλώντας επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως στις προηγμένες και λιγότερο στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας είναι το συνδυαστικό αποτέλεσμα αφενός μεν εξελίξεων σε συγκεκριμένες οικονομίες και σε συγκεκριμένους κλάδους (αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία, αβεβαιότητα

Close